1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

1. A közelmúlt krónikája

Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola – több mint 150 éves múltjával – a III. kerület legrégebben alapított, oktatási intézménye, ahol a tanulók nevelése-oktatása német nemzetiségi tanterv szerint folyik.

Az intézmény mai arculatát illetően mérföldkövet jelent az 1979-es tanév, amikor második idegen nyelvként kezdtük el oktatni a német nyelvet. Erre predesztinálta iskolánkat a környezet, hiszen az itt élő, itt élt sváb nemzetiség hagyományai követendő példát nyújtanak, s igény volt e hagyományok, felelevenítésére, megtartására, valamint a német nyelv erősítésére.

Meglévő, személyi feltételeinkre támaszkodva, a III. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére és az akkori fenntartó, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával az 1995/96-os tanévtől elindítottuk a német nemzetiségi oktatást. Az elmúlt években a növekvő igényeknek megfelelően már csak úgynevezett nemzetiségi osztályokat indítottunk.

A hatékony német nyelvi oktatás mellett fontosnak tarjuk a magyar nyelven való nevelés-oktatás magas színvonalának biztosítását, megőrzését is.

2013-tól változás állt be az intézmény fenntartását illetően, az intézmény állami fenntartásba került. A fenntartói feladatokat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ látja el.

2. A nevelés és oktatás feltételei

2.1. Tárgyi feltételek alakulása

Az iskola főépülete 1902-re készült el, s patinás, városképet meghatározó külsejével Óbuda egyik legszebb középülete.

Az intézményben tizenhét osztályterem, könyvtár, informatika terem, nyelvi labor, tornaterem és három udvar szolgálja a gyermekek nevelését, oktatását.

Megfelelő mennyiségű az IKT eszközök száma. A Czabán Alapítvány támogatásával a tantermek digitális táblával, illetve okospanellel vannak ellátva melyek változatos tanítási-tanulási munkaformák alkalmazását segítik elő, nyelvi laborunk a hatékonyabb nyelvoktatást nélkülözhetetlen feltétele.

2.2. A nevelő-oktató munka személyi feltételei

Iskolánk tanulói

Intézményünk nyolc évfolyamos, évfolyamaként párhuzamos osztályokkal működő általános iskola. A színvonalas pedagógiai tevékenységnek, a nemzetiségi oktatásnak, a tervszerű és sokoldalú tájékoztatásnak köszönhetően iskolánk népszerű a III. kerületi lakosok körében, s ezért minden évben túljelentkezés mutatkozik az elsős gyerekek beíratásakor.

A legtöbb osztályban iskolánkat és oktatási formát tudatosan választó és támogató családokból érkező gyermekek tanulnak. Számottevő azon szülők száma is, akik második illetve harmadik gyermeküket hozzák iskolánkba.

Tanulói létszámunk átlagban 430 fő körüli. 

Pedagógusok; alkalmazott módszerek

Tanulóink nevelését-oktatását 45 pedagógus látja el, közülük 14 német nyelvtanár, vagy nemzetiségi tanító.

Pedagógiai programunk alapján az itt tanító tanárok az egységes pedagógiai elveket sokszínű, változatos módszerekkel valósítják meg (tanulók aktív bevonásával az ismeretszerzésbe, mint a kooperatív tanulási technikák, projektoktatás, vagy digitális tananyag alkalmazása, interaktív tábla használatával); ismerik az új kihívásokat a tanulási folyamat irányításában.

Tantestületünk tagjai módszertani, szakmai tudásának fenntartása, fejlesztése céljából fontosnak tartják a különböző továbbképzéseken való részvételt.

3. Alkalmazott módszerek, módszertani kultúra

A nevelés-oktatás során az iskola pedagógusai arra törekednek, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket, és hogy elsajátítsák az egész életen tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességeket. Ennek érdekében fontos feladatuknak tekintik a kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazását a tanórákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon és a szabadidős tevékenységek során.

A tanulási tevékenységben növekvő szerepet kapott az információs és kommunikációs technika felhasználása. Az iskolában korszerű oktatástechnikai eszközök segítik a munkát (nyelvi labor, számítógépes tanterem és interaktív táblák).

Az oktatás-nevelés terén törekszünk az egyes gyerekek személyiségének minél alaposabb megismerésére, s az ennek megfelelő pedagógiai módszerek differenciált alkalmazására, a személyiség egészének fejlesztése érdekében (korrepetálási lehetőséget biztosítottunk; fejlesztő pedagógiai munka, pszichológus munkája; szakkörök működtetése).

4. A tanulók tanulmányi munkája

A törvényi előírásoknak megfelelően szövegesen értékeljük tanulóinkat az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor.

Tanulóink tanévvégi átlaga: 4,6 - 4,7 között mozog. Az utóbbi években minden tanulónk megfelelt a tantervi követelményeknek (senki nem kapott elégtelen osztályzatot év végén).

Amennyire fontos a gyerekek életében az első osztály megkezdése, annyira fontos és meghatározó nyolcadik osztályos tanulóink számára az általános iskolából történő kilépés, a pályaválasztás. Az elmúlt években végzős diákjaink 100 %-a középiskolában tanul tovább.

Pedagógiai programunk alapján igyekszünk minden gyerek számára biztosítani azt a tevékenységet, amelyben sikerrel bontakoztathatja ki képességeit, tehetségét (színes tanórán kívüli programok, ünnepségek, különböző tantárgyi, művészeti versenyek sportvetélkedők, projekthét, pályázatok).

A fejlesztésre szorulók esetében a felzárkóztatás menetét, lehetőségeit jelezzük a szülőknek. A gyermekeknek biztosítjuk a korrepetáláson való részvételt, fokozottan figyelemmel kísérjük fejlődésüket. Javaslatot teszünk szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, nevelési tanácsadó szakemberei) való együttműködésre iskolán belül és kívül egyaránt.

5. Tehetséggondozás 

Az arra rászoruló gyerekek felzárkóztatása mellett, kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Sokféle programmal segítjük tehetséges tanulóinkat, s nem csak a különböző szaktárgyak oktatásával kapcsolatban. A pedagógusok sok energiát fektetnek abba, hogy tanulóinkat felkészítsék a különböző versenyekre.

A diákok képességének, kitartó szorgalmának valamint a pedagógusok felkészítő munkájának köszönhetően, kiváló eredményeket érünk el a különböző kerületi, fővárosi, sőt országos tanulmányi, művészeti versenyeken.

A tanulmányi és művészeti versenyek eredményeinek összesítése alapján az elmúlt években a mi tanulóink érték el a kerületben a legtöbb I. helyezést.

Kiemelkedően tehetséges tanulóinknak köszönhetően minden évben országos eredményekkel is büszkélkedhetünk.

6. A tanulók magatartása

Házirendünket közösen alkottuk meg diákjainkkal, melyet így ők is magukénak éreznek.

Fontos számunkra, hogy a szülők is partnerek abban, hogy megköveteljük az észszerű fegyelmet, ami természetesen nem folyamatos tiltásokból áll; változatos módszerek segítségével, sokrétű programok szervezésével próbáljuk meg lekötni a tanulók érdeklődését, figyelmét, s szeretnénk megismertetni velük a szabadidő eltöltésének hasznos, kulturált lehetőségeit.

Iskolánk nevelőtestülete az egyik legfontosabb motiváló eszköznek a pozitív megerősítést tartja. Ezt bizonyítja, hogy minden évben nagyon sok a különböző dicséretek száma, ezek közül is főleg a nevelőtestületi, vagy igazgatói dicséretek.

Minden tanév végén, a Jeles napon – teljes tanulói és nevelői közösség, valamint a szülők előtt – értékeljük az iskolai versenyek, vetélkedők, pályázatok helyezettjeit, ahol az élen végzők oklevelet és jutalomkönyvet kapnak.

7. Tanórán kívüli programok

A tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szerepet tölt be nevelési céljaink elérésében, kiegészíti, elmélyíti és tovább fejleszti a tanórák nevelő hatását.

Napközis foglalkozásokat 1-4. osztályig szervezünk, tanulóink osztályonként szinte teljes létszámban részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Itt felkészülnek a tanítási órákra, elsajátítják az önálló tanulás elemeit. A pedagógus segítséget nyújt a házi feladat elkészítésében, a tanulás megszervezésében

A tanulók életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően különböző típusú szabadidős tevékenységek közül választhatnak. A szabadidő hasznos eltöltése céljából kihasználjuk iskolánk kedvező kulturális környezetét. Az osztályok, napközis csoportok rendszeresen látogatják a múzeumokat, kiállítótermeket (Helytörténeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Vasarely Múzeum, stb.)

Tanulószobát 5-8. évfolyamig biztosítunk. A tanulószobai foglalkozás egyértelműen tanulást segítő forma, ezért egyrészt a tanulási technikák és módszerek gyakorlásáról, másrészt a különböző szaktanárok segítő jelenlétéről gondoskodunk.

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások:

 • a szakkörök az érdeklődő, tehetséges, aktív tanulókkal való foglalkozás legfontosabb formái,
 • az egyéni foglalkozások célja a tanulási nehézséggel küzdő, esetleg hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása,
 • a játszóházak különböző ünnepkörökhöz, nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódnak,
 • tanulmányi versenyek, Kazinczy szép kiejtési verseny, vers- és prózamondó verseny,
 • projekthetek: Pénz7 (pénzügyi tudatosság hete); Digitális témahét; Pályaorientációs témanapok; Fenntarthatósági témahét; nemzetiségi napok - TrachtTag
 • nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével erősítjük tanulóink magyarságtudatát, a hazaszeretet érzését és a történelmi ismereteken túl az érzelmi kötődést nemzeti hagyományainkhoz,
 • a Szent Márton - napi felvonulás célja a magyarországi németek mai és múltbéli kultúrájának, hagyományainak megismerése,
 • a művészeti szemlénken a tanulók irodalom iránti szeretetét erősítjük, tanulóink német- és magyar nyelvű jelenetekkel, tánccal lépnek fel iskolatársaik előtt,
 • tanév végi értékelő Jeles nap alkalmával az iskola összes tanulója, a szülők jelenlétében értékeljük, jutalmazzuk a különböző versenyek győzteseit,
 • ballagás,
 •  különböző művészeti, kulturális rendezvényeken, programokon való részvétel során arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék Budapest, ezen belül Óbuda híres múzeumait, képtárait,
 • év végi tanulmányi kirándulások célja tanulóinkat megismertetni hazánk szép tájaival, természeti kincseivel, történelmi nevezetességeivel,
 • közös iskolai őszi kiránduláson az iskola összes tanulója és pedagógusa együtt vesz részt. 

8. Az iskola legfontosabb partnerei a szülők

A tanulóink szüleit rendszeresen tájékoztatjuk aktuális programjainkról, gyermekük tanulmányi előmeneteléről. A folyamatos tájékoztatás érdekében minden évben három szülői értekezletet tartunk, gyermekük előmenetele iránt érdeklődőknek négy szervezett fogadóórán adunk tájékoztatást, s a pedagógusok külön egyéni fogadóórát is tartanak. A szülők érdekeit, az osztályok szülői közössége által választott SZMK vezetők képviselik, illetve az Intézményi tanács.

A szülők elfogadták, támogatják programunkat, a tanulók kiváló eredményeikkel tovább öregbítik az intézmény jó hírnevét.

 

Kollárné Mázsi Krisztina
igazgató